Geloofsbelijdenis

Net als de eerste christenen, belijdt onze gemeente (kerk) het christelijke geloof. De belangrijkste accenten daarvan werden al vroeg in belijdenissen doorgegeven aan de jonge kerk. Deze geloofsbelijdenis wordt onderschreven door alle ware christenen, ongeacht het soort kerk waartoe zij behoren:

Wij geloven 

In God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde,

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Wij geloven

In de Heilige Geest;

In één heilige, universele, christelijke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergiffenis van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. Amen.

Wie wat specifieker voor onze kerk en uitgebreider onze geloofsbelijdenis wil bekijken, ondersteunt door bijbelteksten, klik hier.